Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENNARQUISE PRAKTIJK VOOR PERMANENTE MAKE-UP

Eigen verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van opdrachtgever aan Narquise Praktijk voor Permanente Make-up worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
 • Door opdracht te geven aan Narquise Praktijk voor Permanente Make-up tot het aanbrengen van Permanente make-up verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Narquise Praktijk voor Permanente Make-up tot het aanbrengen van permanente make-up, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuunstoornis, diabetes, huidaandoeningen of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialist of derden in gevaar kan brengen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd heeft van 16 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/ haar besluit om gepigmenteerd te worden weloverwogen is genomen.
 • Narquise Praktijk voor Permanente Make-up heeft altijd het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

 

Ontvangen formulieren

Bepalend verklaard hierbij de opdrachtgever:

 • Dat hij gezond is.
 • De Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ontvangen.
 • Het toestemmingsformulier, risico formulier en nazorg formulier heeft ontvangen.
 • Alle formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

 

Aansprakelijkheid

 • Door opdracht te geven aan Narquise Praktijk voor Permanente Make-up erkent opdrachtgever dat Narquise Praktijk voor Permanente Make-up naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Narquise Praktijk voor Permanente Make-up kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
 • Narquise Praktijk voor Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Narquise Praktijk voor Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor verminking te nakomen van het niet naleven van de nazorg voor de permanente make-up waardoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid draagt de nazorg correct na te komen en verminking of ontstekingen tegen te gaat.
 • Voor het geval Narquise Praktijk voor Permanente Make-up aansprakelijk wordt bevonden voor 
enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schade vergoeding beperkt tot het bedrag wat door Narquise Praktijk voor Permanente Make-up voor de desbetreffende levering van producten en/ of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
 • Elk recht op eventuele schade vergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Narquise Praktijk voor Permanente Make-up ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/ haar geleden schade.

 

Garantie

 • Narquise Praktijk voor Permanente Make-up gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Bij alle behandelingen wordt gewerkt volgens richtlijnen van de GGD.
 • Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling binnen 
(4 tot 6 weken na de 1ste behandeling) te laten corrigeren en /of bij te werken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en / of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht (binnen een jaar is dat de helft van de oorspronkelijke prijs: Daarna geld het volledige tarief).

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze algemene Voorwaarden als mede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Narquise Praktijk voor Permanente Make-up en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Narquise Praktijk voor Permanente Make-up als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

 

Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Toelichting

 • Minimum leeftijd 16 jaar, met toestemming en onder begeleiding van de ouder. (let op wij vragen naar legitimatiebewijs)
 • Niet onder invloed van drank of drugs
 • Bij gebruik van medicijnen melden bij de behandelaar
 • Na het plaatsen van permanente make-up valt Narquise Praktijk voor Permanente Make-up niet in 
aansprakelijkheid ten aanzien van extreem sport of afslanken waardoor blijkt de permanente make- 
up lelijk wordt (anders oogt).
 • Na het plaatsen van permanente make-up wordt altijd een foto gemaakt om het behaalde resultaat 
vast te leggen.
 • Narquise Praktijk voor Permanente Make-up behoudt zich het recht opdrachten te weigeren.

 

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en zakenpartners van Narquise Praktijk voor Permanente Make-up en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel handelden.

X
WhatsApp ons!